Incompany training

SOCOM: SOCiale COMpetenties bij kinderen

Elk kind heeft dagelijks een aantal (co) opvoeders en begeleiders om zich heen: in een groep, thuis, op school, tussen de middag etc. Al deze mensen leveren een belangrijke bijdrage aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Elke leraar zet zich in om een veilig en prettig leefklimaat te realiseren zodat kinderen kunnen leren en zich optimaal kunnen ontwikkelen.


Over SOCOM

SOCOM is een aanpak voor iedere school die op een planmatige manier vorm wil geven aan sociale competenties. Het beleid dat je school voert voor de realisatie van een positief pedagogisch klimaat is het vertrekpunt voor het begeleidingstraject Sociale Competentie. Je brengt in kaart wat de kwaliteiten van je school zijn en waar nog verbeterpunten liggen. Dit resulteert in een beleidsplan Sociale Competentie. Dit kan deel uitmaken van je schoolplan.


Resultaat

Het resultaat is een schoolbrede aanpak, waarbij iedereen werkt vanuit een gedeelde visie met een doorgaande lijn binnen alle groepen. Er is afstemming rond regels, sancties, over hoe te communiceren met ouders, welk materiaal er ingezet kan worden en hoe je elkaar kunt ondersteunen met het oog op vergroten van professioneel handelen. Door te werken aan een goed onderwijsklimaat met aandacht voor sociaal competent gedrag van elke leerling kan de leraar op een actieve manier een bijdrage leveren aan verbetering van opbrengsten.


Werkwijze

Bij het creëren van een veilige en kansrijke omgeving is het belangrijk de hele leeromgeving en het totale klimaat van de school/instelling erbij te betrekken. Dus ook ouders, conciërge en ander niet-onderwijzend personeel.


De start: analyse en beleidsplan

Met jou brengen we in beeld wat er al gebeurt op het gebied van sociale competentie: wat werkt al goed, wat kan verbeteren, welke prioriteiten liggen er. Vervolgens kan er een plan worden opgesteld. De onderstaande keuzemodules zijn voorbeelden van ingrediënten van het plan.


Keuzemodules

Na de analyse ga je samen met de adviseur van Cedin aan de slag met de verbeter- en aandachtspunten. Je kunt daarbij denken aan de volgende modules:


Positief pedagogisch klimaat (regels/routines) – Hoe stemmen we onze aanpak op elkaar af, welke regels/routines hanteren wij en hoe spreken we elkaar aan bij grensoverschrijdend gedrag?


Groepsvorming – Hoe zorg je voor een positieve groepsvorming? Hoe betrek je de kinderen daar actief bij? Wat kun je doen als de groep niet goed met elkaar omgaat?


Conflicthantering – Leerkrachten/pedagogisch medewerkers leren hoe zij handiger om kunnen gaan met conflicten en hoe zij deze zodanig kunnen oplossen dat kinderen hun eigen oplossingsvaardigheden vergroten.


Ouderbetrokkenheid – Het contact tussen ouders en de school/instelling heeft een belangrijke invloed op het welbevinden van de kinderen. In deze module wordt aandacht besteed aan het communiceren met ouders vanuit ‘gedeelde zorg’.


Begeleide intervisie rond probleemgedrag – Soms zijn er al vanaf het begin praktische vragen bij leraren/pedagogische medewerkers. Binnen begeleide intervisie is er ruimte om vragen en moeilijke situaties te bespreken, zodat het eigen pedagogisch handelen wordt versterkt en ervaringen en kennis worden gedeeld.