Incompany training

Rekendidactiek in de onderbouw

Leerlijnen en vroegtijdige signalering en preventie

De wetenschap dat opbrengstgericht rekenonderwijs bestaat bij de gratie van handelingsgerichtheid, dat de basis voor het leren rekenen ligt in tellen en getalbegrip én dat een betekenisvolle (reken)context bijdraagt aan de verbinding van de domeinen…maakt dat er een toenemend urgentiebesef ontstaat in groep 1 en 2 voor het geven van kwalitatief goed rekenonderwijs.


Van de leerkrachten in de onderbouw wordt immers verwacht dat zij:

  • deskundig zijn op het gebied van jonge kinderen in het algemeen en meer specifiek ten aanzien van de rekenwiskunde ontwikkeling en de cruciale leermomenten.
  • voldoende tijd opnemen in het lesprogramma voor effectieve en doelgerichte rekenwiskunde activiteiten vanuit een verantwoorde didactiek waarbij alle domeinen aan bod komen.
  • de rekenwiskunde ontwikkeling van de leerlingen volgen en opvallende gebeurtenissen, hiaten, stagnatie of voorsprong signaleren
  • Tijdig en adequaat inspelen op mogelijke rekenwiskunde problemen.


Een pittige opgave, maar wel van groot belang voor een goede rekenstart in groep 3!


Over de cursus

Tijdens elke bijeenkomst krijg je praktische handvaten op het gebied van:

  • De rekenwiskunde ontwikkeling van peuter tot kleuter op weg naar groep 3
  • De leerstofdoelen Rekenen voor groep 1 en 2
  • De koppeling van doelen naar inhouden en activiteiten
  • Rekendidactiek en toepassingsmogelijkheden van de modellen uit het Protocol ERWD (Ernstige Reken- Wiskundeproblemen en Dyscalculie)
  • Signaleren van opvallendheden in de rekenwiskunde ontwikkeling
  • Begeleiden van (mogelijke) rekenwiskunde problemen