Incompany training

Positive Behavior Support (PBS)

PBS is een geïntegreerde aanpak voor het beheersen van gedrag op school, gericht op alle leerlingen van 4-18 jaar. Het doel van de methodiek is om een veilig en positief schoolklimaat te creëren, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. PBS werkt met interventies en strategieën, gericht op versterken van gewenst gedrag en het voorkomen van probleemgedrag.


Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat PBS positieve effecten heeft op de leerprestaties en het welbevinden van kinderen en leerkrachten. De methodiek heeft een overkoepelende functie en kan prima samen gaan met algemeen bekende preventieprogramma’s en methodieken.


De kern van Positive Behavior Support

  • Een schoolbrede aanpak vanuit gedeelde waarden: basiswaarden worden vertaald naar concreet prosociaal gedrag
  • Voor alle leerlingen en medewerkers
  • Actieve samenwerking met de ouders
  • Streven naar een veilige positieve leeromgeving
  • Preventie staat centraal
  • Structurele bekrachtiging van gewenst gedrag
  • Duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag
  • Gedragsregistratie en sturing op gedrag


Over de cursus

Bij de start van het traject Positive Behavior Support formuleert de school gezamenlijk de waarden die men essentieel vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert de kinderen op een actieve manier dit gedrag aan. Adequaat sociaal gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd.


Resultaat 

Er ontstaat een veilig, voorspelbaar klimaat waarin het leren bevorderd wordt. Voor verreweg de meeste kinderen biedt deze sociale omgeving voldoende basis om zich goed te kunnen richten op het leren. Voor de 20 % leerlingen die meer nodig hebben om ditzelfde doel te bereiken, zijn er aanvullende interventies beschikbaar.