Incompany training

Partnerschap bij pestsituaties

In situaties waarbij jongeren niet lekker in hun vel zitten, is het zeer belangrijk om goed contact te hebben met de ouders. We doelen hierbij op situaties waarbij zowel de ouders als de school zich machteloos kunnen voelen, zoals in pestsituaties. De school kan dat niet alleen oplossen; ouders kunnen dat niet alleen oplossen en de leerling/jongere kan het al helemaal niet alleen oplossen. In deze situaties heb je elkaar meer dan ooit nodig.


Echter, in deze situaties kan het ook meer dan ooit escaleren. Alle partijen zijn dan immers nogal kwetsbaar: de ouders kunnen emotioneel van slag zijn; de leerling voelt zich niet goed; de docent kan zich professioneel niet voldoende toegerust voelen en onzeker zijn over wat te doen. En als je je kwetsbaar voelt, kun je ook snel gedoe krijgen: wijzen naar de ander en risico op escalaties.


In deze situaties komt het er zó op aan zorgvuldig met elkaar te communiceren en de verbinding te zoeken.

Ook is het belangrijk dat iedereen zich verdiept in wat juist wèl en wat juist niet handig is te doen in pestsituaties.


Over de cursus

Cedin biedt een cursus die zowel aandacht besteedt aan de communicatie als ook aan de do’s and don’ts in pestsituaties. Deze cursus start met een plenaire interactieve bijeenkomst met een korte algemene inleiding. Ook zullen een ouder en een docent hun verhaal doen over een pestsituatie.

De zaal wordt betrokken bij wat er anders had gekund en de situatie kan met deze suggesties wellicht tot een beter einde gebracht worden. Duidelijk wordt wat je kunt doen, had kunnen doen en vooral ook niet moet doen.


Verdieping

Verdere verdieping vindt plaats in kleinere interactieve bijeenkomsten. Hierbij kunnen acteurs ingezet worden. In die bijeenkomsten komt vooral aan de orde welke factoren een rol spelen in pestsituaties en welke vaardigheden en houding je nodig hebt om op een goede manier die situaties aan te kunnen pakken.


Maatwerk

De trainingen worden op maat aangeboden worden. Ook is het mogelijk om extra verdieping te krijgen door het toepassen van bijvoorbeeld de steungroepaanpak van het Consultatieteam Pesten, waar GZ-psychologen van Cedin deel van uit maken.


Voorbeeld opzet

Een training kan er als volgt uit zien:

  • 1 dagdeel interactieve bijeenkomsten met 2 workshops, waarbij het gesprek met de verschillende partijen ( ouder, docent, leerling) verder geoefend wordt.
  • Verdieping op extra modules: bijvoorbeeld met de steungroepaanpak
  • Verdiepingsmoduele: communicatie met ouders


Doelen training

  • Vaardigheden versterken in de communicatie met ouders, m.n. bij complexere problemen
  • Zicht krijgen op eigen houding, waarden en normen
  • Kennis krijgen over pesten en mogelijke manieren van aanpakken
  • De competenties bij ingrijpen in die situaties aanleren en/of versterken