Online training

Online Masterclasses 'Tijd voor hoogbegaafdheid'

Onderwijs bieden aan slimme kinderen kun je heel ingewikkeld maken. Wij geloven in laagdrempelige en praktische aanpassingen om je onderwijs anders vorm te geven en daarmee beter tegemoet te komen aan de leer- en onderwijsbehoeften van deze doelgroep. Wel is het belangrijk dat je hier even de tijd voor neemt, zodat wij je kunnen meenemen in de belangrijkste onderwerpen en kwesties die spelen binnen deze doelgroep en je straks zelf het onderwijs een stukje passender kan maken voor deze leerlingen.

In onze online masterclasses denken we met je mee over manieren om dat onderwijs vorm te geven. Hoe? Door een inkijkje te geven in de leefwereld van deze leerlingen en door het geven van concrete handvatten en praktische tips om het onderwijs beter bij deze leerlingen aan te laten sluiten.

 

Via vijf interactieve online masterclasses van anderhalf uur – die ook afzonderlijk van elkaar te volgen zijn – bieden we je een andere en genuanceerde kijk op het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

 

Masterclass 1: Hoogbegaafdheid in het voortgezet onderwijs

Masterclass 2: Formatief evalueren in het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Masterclass 3: Motiveren van hoogbegaafde leerlingen

Masterclass 4: Sociaal-emotionele uitdagingen en (leer)belemmeringen bij hoogbegaafde leerlingen

Masterclass 5: Dubbel bijzondere leerlingen: hoogbegaafde leerlingen met een leer- en/of gedragsstoornis

 

Benodigde voorkennis

De online masterclasses zijn qua onderwerp gelinkt aan de modules van de opleiding Specialist Hoogbegaafdheid die binnen Cedin gegeven wordt. Voor die deelnemers vormen de masterclasses een soort (praktische) verdiepingsslag, maar de masterclasses kunnen ook door mensen gevolgd worden die deze opleiding niet volgen. Wel gaan we uit van enige basiskennis in de theoretische achtergrond van hoogbegaafdheid. 

Wat gaat er allemaal om in het hoofd van een hoogbegaafde puber? Wat zijn de leer- en onderwijsbehoeften van deze leerlingen en hoe komt het dat ze op school niet altijd laten zien waar ze toe in staat zijn? In deze masterclass gaan we in op deze vragen en bespreken we wat er vanaf het moment dat hoogbegaafde leerlingen de overstap maken van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs gedaan kan worden om hen passend te begeleiden.

Na het volgen van deze online masterclass: 

 • heb je inzicht in de leefwereld van hoogbegaafde pubers;
 • weet je wat belangrijk is voor een goede overgang van PO naar VO;
 • kun je de signalen van onderpresteren beter herkennen;
 • heb je praktische handvatten om aan te sluiten bij de leer- en onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs.

“Doelgericht in plaats van toetsgericht”, “feedforward in plaats van feedback” zijn enkele slogans van scholen die graag af willen van de toetscultuur op school. Maar hoe geef je deze vormen van formatieve evaluatie een plek in de school en hoe stem je deze af op hoogbegaafde leerlingen? Deze masterclass gaat in op de mogelijkheden van formatief evalueren en geeft praktische handvatten om het toetsen weer in dienst van het leren te stellen in plaats van alleen gericht te zijn op cijfers.

Na het volgen van deze online masterclass:

 • begrijp je wat formatief evalueren is;
 • heb je kennis over verschillende vormen van formatief evalueren;
 • kun je beargumenteren wat de meerwaarde is van formatief evalueren voor hoogbegaafde leerlingen;
 • heb je praktische handvatten om formatief evalueren toe te passen in school.

Het motiveren van leerlingen is sowieso geen gemakkelijke opgave, en zeker niet als het gaat om hoogbegaafde leerlingen. Motivatie is geen vaststaand gegeven, maar het is iets waar je blijvend aan moet werken. In deze masterclass wordt een aanpak aangereikt om te kunnen analyseren waarom hoogbegaafde leerlingen soms niet gemotiveerd zijn en welke strategieën je op school kunt inzetten om de betrokkenheid van deze leerlingen met school en leren te vergroten.

Na het volgen van deze online masterclass: 

 • heb je kennis over de belangrijkste theorieën over motivatie;
 • begrijp je wat voor rol motivatie bij hoogbegaafde leerlingen speelt;
 • heb je inzicht in hoe je (de)motivatie bij hoogbegaafde leerlingen kan analyseren;
 • heb je praktische handvatten om de motivatie van hoogbegaafde leerlingen te bevorderen.

In deze masterclass komt een aantal eigenschappen aan bod die we regelmatig zien bij hoogbegaafde leerlingen, die een belemmering kunnen vormen op hun sociaal-emotionele ontwikkeling en/of in het leren op school. Hierbij kun je denken aan hoge eisen stellen aan zichzelf, moeite hebben met fouten maken, het hebben van intense emoties, zich anders voelen dan anderen en moeite hebben met studie/leervaardigheden. In deze masterclass gaan we dieper op deze eigenschappen in en gaan we na wat het belang is van het vroegtijdig herkennen en in goede banen leiden van deze eigenschappen in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Na het volgen van deze online masterclass:

 • heb je kennis over (specifieke) eigenschappen die voorkomen onder de doelgroep van hoogbegaafde leerlingen;
 • kun je kritisch naar deze eigenschappen kijken;
 • heb je inzicht in de problematiek die door deze eigenschappen kan ontstaan;
 • heb je praktische handvatten om goed met deze eigenschappen om te kunnen gaan.

Complexe zorgvragen met betrekking tot hoogbegaafde leerlingen staan in deze masterclass centraal. Dubbel bijzondere leerlingen (internationaal bekend als twice-exceptional students) zijn leerlingen die naast hoge intellectuele capaciteiten te maken hebben met specifieke uitdagingen, bijvoorbeeld in de vorm van een leerstoornis (dyslexie/dyscalculie), gedragsstoornis (AD(H)D/ODD), of ontwikkelingsstoornis (ASS). De wisselwerking tussen bijzondere talenten en specifieke uitdagingen maakt het lastig om zowel de talenten als de uitdagingen (tijdig) te signaleren. We bespreken de leer- en onderwijsbehoeften van deze leerlingen en de stappen die ondernomen kunnen worden om de kans te verkleinen dat deze leerlingen gaan onderpresteren, vastlopen, of dreigen thuis te zitten.

Na het volgen van deze online masterclass: 

 • heb je kennis over verschillende typen van dubbel bijzondere leerlingen;
 • heb je zicht op de (on)mogelijkheden om deze leerlingen te signaleren;
 • heb je zicht op wat nodig kan zijn op school om antwoord te kunnen geven op de leer- en onderwijsbehoeften van deze leerlingen.