Incompany training

NT2 onderwijs vanuit de HGW cyclus

Welke extra vaardigheden voor NT2 onderwijs heb je nodig als het gaat om handelingsgericht werken? Deze cursus leert je gefundeerde keuzes te maken in de lesstof. Je interacties met Nieuwkomers worden meer taalverwervingsgericht en je onderwijs aan Nieuwkomers wordt effectiever ingericht. Werken met de cyclus zorgt er voor dat je elke leerling helder in beeld hebt, waardoor je flexibel en adequaat kan handelen op elk moment.


Over de cursus

Tijdens deze cursus werken we vanuit de cyclus van HGW. Per fase worden kennis en vaardigheden besproken en geoefend t.a.v. HGW, maar ook wat daar extra bij komt in de specifieke NT2 situatie.


Er wordt gewerkt met een persoonlijke monitor: een boekje waarin de deelnemer de theoretische kennis verbindt met de eigen kennis en vaardigheden. Op basis van deze monitor fomuleer je je eigen acties. De persoonlijke monitor wordt gekoppeld aan praktijkopdrachten (o.a. lezen van vakliteratuur en het toepassen van kennis/vaardigheden in de eigen praktijk) Als extra aanvulling op de cursus kunnen verdiepingsmodules gekozen worden: coöperatieve werkvormen, kindgesprekken, analyseren en concluderen, omgaan met het ERK en (team)intervisie.


Inhoud

Ophalen, aanvullen of aanbrengen van voorkennis:

 • de 7 doelgerichte uitgangspunten van HGW en wat daarin extra/expliciet geldt voor NT2 kinderen
 • de HGW-cyclus (basiskennis)
 • taalverwervingsprocessen en taaldidactieken inclusief NT2 didactiek

Een deel van de kennis zal als voorbereiding op de bijeenkomst vooraf worden gegeven.

Wanneer de (nieuwe) beginsituatie in beeld is, kan bepaald worden welke doelen relevant zijn. Het eerste en belangrijkste doel is het leren van het Nederlands. Dit is essentieel voor de sociale redzaamheid, maar ook voor het deelnemen aan het schoolsysteem en dus voor de toekomstige maatschappelijke kansen. Doelen kunnen op verschillend niveau worden geformuleerd.

 

Leerpotentie en leeftijd bepalen of het functionele streefdoel A1, A2 of zelfs B1 moet zijn. Om deze doelen te halen zijn deelvaardigheden nodig. Voor deelvaardigheden kunnen toets- en lesdoelen worden geformuleerd.

We gaan vanuit de oriëntatie op de functionele doelen van het ERK aan de slag met de vertaling ervan naar leerlijnen en lesinhouden

Wanneer de (nieuwe) beginsituatie in beeld is, kan bepaald worden welke doelen relevant zijn. Het eerste en belangrijkste doel is het leren van het Nederlands. Dit is essentieel voor de sociale redzaamheid, maar ook voor het deelnemen aan het schoolsysteem en dus voor de toekomstige maatschappelijke kansen. Doelen kunnen op verschillend niveau worden geformuleerd.

 

Leerpotentie en leeftijd bepalen of het functionele streefdoel A1, A2 of zelfs B1 moet zijn. Om deze doelen te halen zijn deelvaardigheden nodig. Voor deelvaardigheden kunnen toets- en lesdoelen worden geformuleerd.

We gaan vanuit de oriëntatie op de functionele doelen van het ERK aan de slag met de vertaling ervan naar leerlijnen en lesinhouden

Doelen helpen te bepalen welke inhoud nuttig is en welke niet. Belangrijke vaardigheden en kennis bij het verbinden van doelen aan aanbod en organisatie:

 • Weten welke knelpunten in T1-methoden taal en rekenen zitten voor T2-leerders
 • Weten hoe je deze knelpunten kunt oplossen of omzeilen (en hier teambreed een zelfde aanpak voor afspreken)
 • Weten hoe je elke interactie taalverwervingsgericht maakt
 • Weten welke aanpassingen nodig zijn in effectieve woordenschat-, lees- en spellingsdidactiek voor NT2-leerders
 • Methodemateriaal kunnen en durven selecteren per les en per periode
 • Een beredeneerd aanbod per leerling kunnen samenstellen op basis van de te behalen doelen
 • Een organisatie kunnen opzetten van geclusterd en/of groepsdoorbrekend onderwijs en zelfstandig werken

Er zal gewerkt worden aan het verdiepen van de kennis t.a.v. didactieken, NT2-leren en (T1- en NT2-)methoden die de school gebruikt. Er zal worden gediscussieerd en geoefend met het aanpassen van lessen voor NT2-leerders. Op teamniveau worden desgewenst praktische afspraken gemaakt.

 

In deze fase gaat het om leerkrachtvaardigheden ten aanzien van:

 • Lessen uitvoeren en leerlingen begeleiden
 • Observeren en het lesaanbod verfijnen (bijv. verlengde instructies geven, concreet materiaal gebruiken, contextondersteuning bieden, etc.)
 • Leerlingen uitdagen tot interacties passend bij de taalverwervingsfase waarin ze verkeren (receptief – reproductief – productief)
 • Effectieve didactieken toepassen en waar nodig aanpassen/extra ondersteuning bieden aan NT2-leerlingen

In individuele feedbackgesprekken krijgen leerkrachten tips en tops t.a.v. hun handelen in de groep. Feedback wordt gekoppeld aan de cursusinhoud en de persoonlijke monitor.

Lesdoelen worden per les ‘getoetst’ (bijvoorbeeld door observatie en nakijken). De resultaten geven aan of de lesstof is overgekomen en wat herhaald of bijgeleerd kan worden. Periodiek worden toetsen afgenomen om te bepalen welk niveau er is bereikt en of de aanpak effectief is geweest. Analyse en interpretaties van de resultaten bepalen het aanbod voor de nieuwe periode. Na fase 5 start de HGW-cyclus opnieuw. Er is a.h.w. een nieuwe beginsituatie.

We gaan aan de slag met de vertaling van les- en toetsresultaten naar het functionele niveau: het bepalen van de (werkelijke) taalvaardigheid van de leerling en het opnieuw vaststellen wat in de komende periode (of les) nodig is.