Fierder mei Frysk

Studiemiddag

Sterk praktijkgericht

Foar dosinten Frysk út it fuortset ûnderwiis en MBU.

Kwalitatief meertalig onderwijs

Deze pagina delen:

Fierder mei Frysk is de jierlikse stúdzjemiddei foar dosinten Frysk út it fuortset ûnderwiis en MBU. In kongres dêr’t dielnimmers fakynhâldlike ynspiraasje en kennis opdogge, kollega’s moetsje en meiprate oer it Fryske ûnderwiis. Fierder mei Frysk wurdt alle jierren yn novimber hâlden. Cedin organisearret it kongres yn gearwurking mei de seksje Frysk fan de VLLT en de learareoplieding Frysk fan NHL Stenden Hegeskoalle.


Mear ynformaasje: www.taalplan.frl

Mear ynformaasje:

Meer informatie staat op de website van Taalplan Frysk.

Organisator