Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op school

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

Leren en ontwikkelen lukt alleen in een sociaal veilige omgeving. Dat geldt voor leerlingen, maar óók voor leerkrachten, ondersteunend personeel en schooldirecteuren. Scholen voeren daarom verplicht een sociaal veiligheidsbeleid. Je zorgt ervoor dat je binnen de school positief gedrag stimuleert en negatief gedrag begrenst. Het bevorderen van sociaal gedrag is hierbij een belangrijk preventief middel om grensoverschrijdend gedrag, zoals verbaal en fysiek geweld, pesten, discriminatie en radicalisering tegen te gaan.

Om scholen en besturen hierin te ondersteunen biedt Cedin de Leergang Coördinator sociale veiligheid.


Over de leergang

Tijdens deze leergang komen alle aspecten uit de Wet op sociale veiligheid aan de orde. De leergang maakt je vaardiger in het monitoren van het welbevinden van iedereen binnen de school. Ook leer je hoe je pesten en ander ongewenst gedrag het beste kunt signaleren en hoe je hier vervolgens mee om gaat. We gaan ook in op het voorkomen van incidenten binnen jouw eigen specifieke werksetting. Je gaat bovendien aan de slag met concrete vragen en actiepunten uit het sociaal veiligheidsbeleid van je eigen school. We besteden hierbij veel aandacht aan het creëren van draagvlak en hoe je verantwoordelijkheid deelt.


Na het volgen van deze leergang:

 • Ben je vaardiger in het monitoren van het welbevinden van iedereen binnen de school.
 • Ken je de mogelijkheden om een sociaal veilige omgeving op school te creëren.
 • Heb je handvatten om de rol van coördinator sociale veiligheid binnen de school in te vullen.


De leergang bestaat uit negen modules van 2 uur waarvan de eerste vijf een basis vormen. Deze basis moet je volgen. Daarnaast kies je uit de vier keuzemodules minimaal twee keuzemodules. In elke module gaan we door middel van interactieve presentaties en opdrachten aan de slag met het thema. In overleg kunnen we voor organisaties een programma op maat samenstellen.

Basismodules

Basismodule 1: Kader sociale veiligheid en rol coördinator

 • Je weet welke rol en taken de coördinator sociale veiligheid heeft;
 • Je hebt zicht op de mogelijkheden voor monitoring van sociale veiligheid;
 • Je hebt aandachtspunten voor het sociale veiligheidsbeleid voor je eigen school verwoord.


Basismodule 2: Wendbaarheid in communicatie

 • Je kent de voorwaarden voor een goed gesprek in lastige situaties en kunt deze creëren: attitude, luisterhouding en gespreksopbouw;
 • Je kent de kenmerken van effectieve feedback en past deze toe in een praktijksituatie (aan de hand van een casus);
 • Je formuleert je eigen leerdoel wat betreft het geven en ontvangen van feedback.


Basismodule 3: Rol en inzet externe vertrouwenspersoon

 • Je weet bij welke situaties je de externe vertrouwenspersoon kunt inschakelen;
 • Je kunt aan de hand van verschillende casussen passend advies geven met betrekking tot de begeleidingsroute die gekozen kan worden.


Basismodule 4: Groepsdynamiek en pestgedrag

 • Je hebt zicht op het ontstaan van groepscultuur en bij welke groepsfase welke soort leiderschap nodig is;
 • Je hebt zicht op de rollen bij pesten en heb je deze kennis toegepast bij casussen;
 • Je hebt verwoord hoe jij de cultuur in je eigen klas/school vormgeeft.


Basismodule 5: Preventie en signalering van negatieve groepsdynamiek en pesten

 • Je hebt gereflecteerd op de basishouding en SEL-vaardigheden van je team;
 • Je hebt verwoord welke aandachtspunten er zijn betreffende het integreren van de SEL-methode in het dagelijks handelen binnen jouw school;
 • Je hebt zicht op in welke mate de monitoring van het welbevinden handelingsgericht wordt ingezet binnen jouw school;
 • Je hebt verwoord hoe de samenwerking met ouders doorontwikkeld kan worden.


Keuzemodules

Keuzemodule 1: Stop pesten met de steungroepaanpak

 • Je kent de uitgangspunten van de steungroepaanpak;
 • Je kent en hebt geoefend met de methodiek van de steungroepaanpak;
 • Je hebt verwoord hoe deze aanpak binnen jouw school uitgevoerd zou kunnen worden.


Keuzemodule 2: Meidenvenijn

 • Je hebt zicht op de rollen die er bestaan binnen de pestdynamiek (van meisjes onderling);
 • Je hebt zicht op een aantal interventies die gericht zijn op het ombuigen van de dynamiek;
 • Je hebt geoefend met het toepassen van je inzichten bij een casus;
 • Je hebt eigen vragen rondom bepaalde situaties in je klas of op school kunnen inbrengen.


Keuzemodule 3: Inzetten van een groepsdynamische aanpak bij een moeilijke groep

 • Je hebt zicht op de rollen die er bestaan in een negatief genormeerde groep;
 • Je hebt zicht op de wijze waarop je de verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de dynamiek kunt delen met leerlingen;
 • Je oefent met het kiezen van groepsdynamische werkvormen aan de hand van een casus;
 • Je hebt eigen vragen rondom bepaalde situaties in je klas of op school kunnen inbrengen.


Keuzemodule 4: Zicht op radicalisering

 • Je hebt zicht op de redenen waarom een jongere radicaliseert;
 • Je reflecteert op de signalen van radicalisering binnen je eigen schoolomgeving en weet welke praktische stappen je kunt zetten;
 • Je hebt eigen vragen rondom bepaalde situaties in je klas of op school kunnen inbrengen.


Leerkrachten/docenten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, gedragsspecialisten en schoolleiders.

Inschrijven

i
 Ontvang € 1000 STAP-budget

Drachten & online (Teams)
15 februari 2023

Meer info & prijs

Trainer

Heb je vragen over deze leergang of ben je benieuwd of de leergang bij jou/jouw team past? Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan