Sterk praktijkgericht

Online of bij jou op locatie

Beschikbaar in heel Nederland

Deze pagina delen:

In een professionele cultuur binnen de kinderopvang wordt met en van elkaar geleerd. In zelflerende organisaties wordt steeds vaker gebruik gemaakt van collegiale consultatie en interne coaches om de professionele cultuur vorm te geven, dit is vastgelegd in de wet IKK.

Om medewerkers succesvol te kunnen coachen moet de pedagogisch beleidsmedewerker/coach in staat zijn de situatie ‘in het juiste licht’ te kunnen analyseren en over gespreksvaardigheden beschikken om de ander zelf tot inzicht te laten komen. Het gebruik van beeldmateriaal is hierbij een effectief hulpmiddel.


De training ‘Coachen met beeld’ is erop gericht het reflectievermogen van zowel de pedagogisch beleidsmedewerker/coach als de coachee (pedagogisch medewerker) aan de hand van beeldmateriaal te vergroten, waardoor zij in staat zijn op zichzelf te reflecteren en zich te ontwikkelen.


In deze training staat het gezamenlijke gesprek over de situatie centraal, waarbij beeldmateriaal wordt gebruikt. Hierbij krijgt zowel de pedagogisch beleidsmedewerker/ coach als de coachee door middel van reflectie inzicht in zijn eigen valkuilen en kwaliteiten en wordt daar eigenaar van. De pedagogisch beleidsmedewerker/ coach is daarbij een goede inhoudelijke gesprekspartner die enerzijds het verkrijgen van inzicht aanstuurt en daarnaast een sparringpartner is voor de coachee. Door dit samenspel ontstaat op een prettige manier ontwikkeling en professionalisering. Het is een win-win situatie: zowel de deelnemers aan de training als de door hen gecoachte pedagogisch medewerkers kunnen leren in het gesprek, waarbij het genereren van inspiratie, motivatie en energie als basis voor ontwikkeling dienen.


In deze training professionaliseren de trainees hun eigen begeleidings- en coaching vaardigheden. Tegelijkertijd leren zij hoe zij als coach een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van een pedagogisch medewerker. Het kan daarbij gaan om het ontwikkelen van effectiever handelen in de groep, maar ook om versterken van interactievaardigheden, begeleiding van individuele kinderen of bijvoorbeeld in de omgang met gedragsmoeilijkheden. Er wordt gekeken naar het pedagogisch handelen op basis van de vier pedagogische basisdoelen van Riksen Walraven. Daarnaast wordt gekeken naar het versterken van het organisatie-brede handelen.

Er vinden 6 inhoudelijke bijeenkomsten en 1 afsluitende bijeenkomst plaats, telkens met een duur van ca. 3 uur.

 • In de eerste bijeenkomst wordt de belangrijkste basistheorie uitgelegd en wordt aan de hand van het bekijken van een video geoefend. Daarna gaan trainees direct in de eigen praktijk aan de slag.
 • In de bijeenkomsten 2 t/m 5 wordt theoretische kennis herhaald en aangevuld. Steeds bestaat het huiswerk uit het zelf maken van een opname en het voeren van een nagesprek. Idealiter worden één of twee pedagogisch medewerkers (coachees) hierbij ongeveer 3 x gevolgd en gefilmd.
 • In bijeenkomst 6 staat de inbreng van de trainees centraal en wordt teruggegrepen op relevante theorieën.
 • In de afsluitende bijeenkomst presenteert elke trainee de ontwikkeling van zijn coachee, maar ook zijn eigen ontwikkeling als coach. Tevens vindt in deze bijeenkomst de certificaatuitreiking plaats.

De trainee maakt opnames van een medewerker met een hulpvraag (de coachee). De pedagogisch beleidsmedewerker/ coach en zijn coachee reflecteren op deze opnames. Ook dit gesprek tussen trainee en coachee wordt opgenomen. Vervolgens reflecteert de pedagogisch beleidsmedewerker/ coach in de training op het eigen handelen met behulp van de opnames.

Essentieel in een coachgesprek aan de hand van videobeelden is de interactie over wat er precies te zien is. Nauwkeurige analyse maakt het voor de coachee mogelijk om inzicht te krijgen in zijn of haar situatie en de benodigdheden voor de groep (of individuele kinderen).

In de training leert de trainee zo nauwkeurig mogelijk te kijken en dit te gebruiken in het gesprek. Hoe duidelijker en preciezer de analyse, hoe concreter de aanwijzingen voor nieuwe keuzes en oplossingen. Met als gevolg: verbetering, verandering, verdieping of uitbreiding van vaardigheden en kwaliteiten.

Vanuit Cedin houden we ons bij beeld coaching (uiteraard) aan de richtlijnen van de AVG. We bespreken dit met de trainees en besteden aandacht aan bewuste omgang met privacygevoelige informatie.

 • Van welke kennis en visies maak ik als coach bewust/onbewust gebruik? 
 • Zet ik deze kennis en visies in op een manier die de coachee ondersteunt of juist belast?
 • Hoe laat ik de coachee zelf tot inzicht komen? Welke gesprektechnieken kan ik daarvoor inzetten?
 • Hoe ga ik om met weerstand bij de coachee? Hoe kan ik ze een spiegel voorhouden op een goede manier?
 • Met welke vragen inspireer en motiveer ik de coachee om nieuwe/betere manieren uit te proberen? Hoe geef ik op een ontwikkelingsgerichte manier feedback?
 • Hoe zorg ik er voor dat de coachee eigenaar wordt en blijft van zijn kwaliteiten én van nieuwe oplossingen?
 • Hoe stimuleer ik professioneel handelen bij de coachee?
 • Maak ik effectief genoeg gebruik van de video-opname?

Na afloop van de training zijn de trainees in staat een motiverend en oplossingsgericht coachgesprek met de medewerker te voeren. Ze kunnen beeld coaching en nauwkeurige analyse op de juiste wijze inzetten als instrument. Tevens beschikt de deelnemer over voldoende zelfreflectievaardigheden ten aanzien van deze resultaatindicatoren.

Deze training bestaat uit 7 bijeenkomsten.

De training is gericht op de VVE en is bedoeld voor: leidinggevenden en pedagogisch (beleids)medewerkers die een ondersteunende of coachende taak hebben ten aanzien van hun teamleden.

Inschrijven

Er is nog geen startdatum bekend. Wil je een seintje ontvangen als deze training weer van start gaat?


Trainer

Heb je vragen over deze training of ben je benieuwd of de training bij jou/jouw team past?

Neem dan contact op met de adviseur of vraag trainingsadvies aan.


Vraag trainingsadvies aan