Incompany training

Analyseren van opbrengsten

Bij rekenen, begrijpend lezen en spelling

Deze cursus gaat in op het analyseren van resultaten van de onderdelen rekenen, begrijpend lezen en spelling. Het leert je op een andere/vernieuwende wijze te analyseren en van daaruit jouw onderwijskundig handelen aan te passen. Voor veel leerkrachten is dit een eyeopener die zorgt voor rust, overzicht en meer plezier in het werk.


Over de cursus


Bijeenkomst 1 – Analyseren van begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die we kinderen kunnen aanleren. De wereld om ons heen begrijpen, lijkt voor een ervaren volwassene vrij makkelijk. Toch is het snel en adequaat informatie halen uit een tekst, luisterfragment of een filmpje nog een hele kunst. En kinderen uitleggen hoe ze dat handig kunnen doen is dan zelfs Kunst met een hoofdletter. Wil je dit dan ook nog gedifferentieerd doen wordt het vaak helemaal lastig. Want wat haal je uit de toets, hoe weet je wat een kind moeilijk vindt en hoe je het ermee kunt helpen?

Tijdens de cursusavond Analyseren van begrijpend lezen leer je hoe je minder kinderen aan de instructietafel hebt. Je leert onderscheid maken tussen de verschillende oorzaken van begrijpend leesproblematiek en hoe je daar handig op kunt anticiperen.


In de cursus wordt gekeken naar de verschillende problemen waar kinderen tegen aan kunnen lopen tijdens het maken van de toets en tijdens het begrijpen van teksten. Elke oorzaak kent een andere oplossing. Niet groots en meeslepend, maar praktisch en toepasbaar. We gaan uit van het standpunt: hoe meer kinderen profiteren van het basisaanbod, des te beter en sneller leren zij begrijpend lezen.


Bijeenkomst 2 – Analyseren van rekenen

Niet alleen voor de monitoring op opbrengsten, maar juist voor de leerling die dreigt te stagneren in zijn of haar rekenontwikkeling is het nodig de rekenopbrengsten en het rekenproces nader te analyseren. Om een goede analyse te kunnen maken heeft de leerkracht enerzijds kennis van de leerlijn en de didactiek nodig en anderzijds moet de leerkracht het drieslag- en handelingsmodel als middel kunnen hanteren.

De leerkracht moet de leerlingen scherp in beeld hebben om goed aan te kunnen sluiten bij de mogelijkheden en beperkingen op groeps- en individueel niveau.


Het analyseren gebeurt volgens de onderstaande 4 stappen:

  • Stap 1. CITO LOVS
  • Stap 2. Methode gebonden toetsen
  • Stap 3. Observatie en gespreksgegevens
  • Stap 4. Diagnostisch rekengesprek

Gedurende de bijeenkomst zullen bovenstaande stappen verder worden toegelicht en uitgediept.


Bijeenkomst 3 – Analyseren van spellingsopbrengsten

Het analyseren van spellingsopbrengsten gebeurt meestal door te bepalen welke spellingscategorieën nog niet door een kind beheerst worden. Als dit voor de hele groep gedaan is, blijft er vaak een emmer vol niet beheerste categorieën voor de leerkracht over. De vraag is hoe je dit vervolgens gaat omzetten in didactisch handelen en met name hoe je dit gaat organiseren. Het is bijna ondoenlijk om al die categorieën allemaal nog een keer aan bod te laten komen in de verlengde instructie.


Tijdens de cursus krijg je kennis, vaardigheden en handvatten aangereikt om op een andere manier te kijken naar het analyseren van spelling. We gaan de spellingsproblemen van kinderen benaderen vanuit de vaardigheden die je nodig hebt om tot goed spellen te komen. Dit zorgt ervoor dat je beter overzicht krijgt en minder hoeft te remediëren op het oerwoud van spellingscategorieën. Daarnaast gaan we kijken wat dit betekent voor de inrichting van je verlengde instructie.